NNW

Wszystkie osoby biorące udział w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez Hufiec ZHP Ziemi Mikołowskiej objęte są ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Zasady postępowania w przypadku szkody w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ramach Porozumienia z PZU:

  1. W razie wypadku ubezpieczony lub jego opiekun zobowiązany jest do złagodzenia skutków wypadku przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu.
  2. Należy sporządzić kartę wypadku.
  3. Zgłoszenia szkody można dokonać:
    • za pośrednictwem infolinii PZU – 801 102 102  lub 22 566 55 55,
    • w najbliższym oddziale PZU,
    • za pośrednictwem strony internetowej: https://zgloszenie.pzu.pl.